Po?etna
   O nama
   Nekretnine
   Poslovni prostori
   Poslovni centar Bakin
   Info za kupnju nekretnina
   Kako do nas
   KontaktInfo za kupnju nekretnina
Prilikom kupnje nekretnine posebnu pa?nj potrebno je posvetiti Zakonskim normama i pravnim procedurama. Da bi na?im kupcima olak?ali kupovinu nekretnina u slijede?em tekstu navodimo sve bitne informacije iz Zakona o prometu nekretnina u Hrvatskoj.

ODREDNICE KUPOVINE NEKRETNINE U HRVATSKOJ

U Republici Hrvatskoj nekretnine mo?e kupovati svaka osoba koja je hrvatski dr?avljanin i posjeduje domovnicu, putovnicu ili osobnu iskaznicu. Prema Zakonu o vlasni?tvu i drugim pravnim stvarima stranim je dr?avljanima od 01.01.1995. dopu?teno kupovati nekretnine u Republici Hrvatskoj. Jedini uvjet za kupovinu nekretnina stranim dr?avljanima je postojanje uzajamnosti tj. na?elo reciprociteta, izme?u Republike Hrvatske i dr?ave iz koje strana osoba dolazi. To zna?i da dr?ava iz koje dolazi potencijalni kupac priznaje pravo stjecanja nekretnine hrvatskom dr?avljaninu u toj dr?avi. Sve informacije vezane o na?elu reciprociteta mogu se dobiti u Ministarstvu vanjskih poslova RH, tel. 01 459 80 35. Nakon utvr?ivanja uzajamnosti, Ministarstvo vanjskih poslova, uz predhodno mi?ljenje Ministarstva pravosu?a, izdaje suglasnost za stjecanje vlasni?tva, i tim ?inom strani dr?avljanin mo?e postati vlasnik nakretnine u RH.
Oni dr?avljani, ?ije dr?ave nemaju sporazum o uzajamnosti sa RH, mogu kupovati nekretnine u Republici Hrvatskoj samo ako imaju registriranu tvrtku u RH i kupuju nakretninu na ime tvrtke.
U svezi gore navedenog, stranka mora pokrenuti postupak za dobivanje suglasnosti, osobno ili putem svog opunomo?enika, podno?enjem zahtjeva na hrvatskom jeziku koji se dostavlja izravno Ministarstvu vanjskih poslova, Odjel za konzularne poslove, Meduli?eva 34, 10000 Zagreb. Uz zahtjev treba obvezno dostaviti:

  • Osnovu stjecanja vlasni?tva (kupoprodajni ugovor, darovni ugovor i sl.), original ili ovjerenu presliku.
  • Dokaz o vlasni?tvu nekretnine prodavatelja / otu?itelja (izvadak iz zemlji?ne knjige ili sl.), original ne stariji od ?est mjeseci.
  • Uvjerenje / potvrdu tijela dr?avne uprave nadle?nog za urbanizam da se nekretnina koja je predmet stjecanja nalazi unutar granica gra?evinskog podru?ja sukladno prostorno-planskoj dokumentaciji, original ne stariji od ?est mjeseci.
  • Dokaz o dr?avljanstvu kupca (ovjerena preslika putovnice), original ili ovjerenu presliku.
  • Punomo?(ukoliko ima opunomo?enika), original ili ovjerenu presliku.
  • Po jednu neovjerenu presliku svih isprava koje se dostavljaju uz zahtjev.
Sukladno tar. broju 7. a. Zakona o upravnim pristojbama (N.N. br. 8/96, 77/ 96, 163/03), podnositelj zahtjeva za stjecanje prava vlasni?tva nekretnine treba platiti sljede?e vrste upravnih pristojbi:
  • za zahtjev 50,00 kn
  • za izdavanje rje?enja 100,00 kn
  • za svaku eventualnu nadopunu zahtjevu 20,00 kn
Upravne pristojbe u iznosu do 100,00 kn napla?uju se u dr?avnim biljezima, odgovaraju?e nov?ane protuvrijednosti, dok se iznosi iznad 100,00 kn trebaju uplatiti putem op?e uplatnice na ra?un Dr?avnog prora?una R. Hrvatske i to na br.: 1001005-1863000160 Dokaz o tako pla?enoj pristojbi, kopija uplatnice dostavlja se Ministarstvu.

ODREDNICE PRODAJE NEKRETNINA STRANIH DR?AVLJANA U HRVATSKOJ

Sve strane pravne i fizi?ke osobe mogu prodavati nekretnine na podru?ju R. Hrvatske

  • Sklapanje ugovora u inozemstvu
Ugovori se u pravilu ovjeravaju u Veleposlanstvu ili Konzulatu RH. Ukoliko se ugovor ovjerava kod Javnog bilje?nika u tom slu?aju ovjera mora biti prevedena na Hrvatski jezik i to od strane ovla?tenog sudskog tuma?a.

POREZA NA NEKRETNINE

Porez na promet nekretnina iznosi 5%, nov?ani iznos se utvr?uje kao postotak od kupoprodajne cijene ili procijenjene vrijednosti nekretnine. Porez na promet nekretnina pla?a jedna od ugovornih strana.

PLA?ANJE POREZA NA NEKRETNINE

The ball head is hair extensions an unbeaten classic. It is suitable for girls with a small amount of clip in hair extensions. Bringing this fluffy ball head has a real effect. The fluffy flower ball head is hair extensions uk suitable for all seasons, which can highlight the cuteness of human hair extensions girls.
Utforska NBA-baskettrojor och -klader for Fotbollstrojor Barn vardagligt slitage, samlarobjekt till flaktgrottan med mera. ... Det finns ingen brist pa Sveriges landslagstroja online och -klader for vuxna och barn pa NBA Fan Shop.Find basketklader stock bilder i HD och miljontals andra royalty billiga nhl trojor fria stock foton, illustrationer och vektorer i baseball troja Shutterstock collection.The basket troja fran Billiga nfl trojor till Juventus vantar pa dig: handla nu pa Juventus Online Store! Handla och kop basketjersey online pa Macy's. Hitta basketbollstroja lacoste Piketrojor pa natet pa Macy's.Home Storage & Organization
Kupac je du?an predati ovjereni kupoprodajni ugovor na Poreznu Upravu u roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora. Kupac je du?an platiti poreznu obvezu u roku od 15 dana od dana primitka razreza poreza na predmetnu nekretninu. Ukoliko se porez ne uplati u navedenom roku Porezna Uprava zara?unava zakonske kamate.

lego architecture pas cherVendita lego costruzionicheap lego setslego architecture
Copyright ?Bakin d.o.o. 2005.